“Оролцоод хөгжье” үндэсний цахим чуулганд оролцлоо.

Хүүхдийн өөрийн удирдлагын болон хөгжил оролцооны байгууллагын “Оролцоод хөгжье” үндэсний цахим чуулганд Зуунмод, Баяндэлгэр, Жаргалант, Лүн сурагчдын төлөөлөл, аймгийн Засаг дарга хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргүүн, зөвлөлийн гишүүд оролцлоо. 2021.10.10