“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн төсөл сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллах иргэнийг бүртгэж байна.
Утас:70272484, 88040079 утсаар бүртгэнэ.