Бүх хайраа гэр бүлдээ сарын аян

Гэр бүлийн дэмжих хөтөлбөрт хамрагдаж буй 270 өрхтэй ажилладаг 27 сумын 61 гэрээр айлчлагч нарыг чадавхжуулах, “Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг” сургалтуудад хамрууллаа.