Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 12 сарын 06-ны өдрийн А/190, А/280 тоот хамтарсан тушаалаар “Хүүхдийн эрхий хууль зүйн хорооны бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам” шинэчлэгдэн батлагдсан.

Тус журмын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд ЗГХА ГБХЗХГ-тай хамтран “Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны гишүүдийг чадавхжуулах” сургалтыг 2022.11.21-ны өдөр зохион байгууллаа.