Хүний нөөцийн танилцуулга

Танилцуулга

 • Албан тушаалын ангилал: Ахлах түшмэл
 • Албан тушаалын зэрэглэл: ТЗ-10
 • Овог нэр: Гэндэнгийн Оюунтуяа
 • Албан тушаал: Гэр бүл, Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн Газрын дарга
 • Холбоо барих утас:70272484, 95121495
 • Цахим хаяг: oyuntuyagenden0510@gmail.com
 • Албан тушаалын зорилт:

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн талаарх бодлого, хууль тогтоомж олон улсын гэрээ, конвенцийн хэрэгжилтийг хангах, сурталчилан тайлагнах

Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, санхүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих

Хүүхдийн төлөө зөвлөл, Залуучуудын салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, мэргэшил, арга зүйн удирдлагаар хангах, байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлэх, сурталчлах, тайлагнах, олон улсын болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах

Нэгжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих, үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгэ, үнэлгээ хийх, тайлагнах

 • Албан тушаалын ангилал: Дэс түшмэл
 • Албан тушаалын зэрэглэл: ТЗ-6
 • Овог нэр: Мөнхбатын Анхчимэг
 • Албан тушаал: Гэр бүлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 • Холбоо барих утас:70272484, 88060739
 • Цахим хаяг: manhchimeg@gmail.com
 • Албан тушаалын зорилт:

Гэр бүлийн хөгжил, хүн амын хөгжил, жендэрт, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр хэрэгжиж  буй хууль тогтоомж, олон улсын гэрээ, конвенцийн хэрэгжилтийг хангах, сурталчлах, тайлагнах

Гэр бүлийн хөгжлийн албаны чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд баг, хорооны мэргэжилтнүүдэд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэхэд зөвлөн туслах, гэр бүлд чиглэсэн боловсрол, хөгжлийг дэмжих сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг  зохион байгуулах, байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлэх, сурталчлах, тайлагнах, олон улсын болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах

Хууль тогтоомоор хүлээсэн бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

 • Албан тушаалын ангилал: Дэс түшмэл
 • Албан тушаалын зэрэглэл: ТЗ-6
 • Овог нэр: Цэнджавын Лхагва-Орлом
 • Албан тушаал: Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл, Хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 • Холбоо барих утас:70272484, 99022446
 • Цахим хаяг: tuv.zaluuchuudhugjil@gmail.com
 • Албан тушаалын зорилт:

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичгийн шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах, салбар дундын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, уялдааг хангуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг газар /хэлтэс/-ын даргын өмнө хариуцна

 • Албан тушаалын ангилал: Дэс түшмэл
 • Албан тушаалын зэрэглэл: ТЗ-6
 • Овог нэр: Ганбат Пүрэвжаргал
 • Албан тушаал: Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч
 • Холбоо барих утас:70272484 88076611
 • Цахим хаяг: purevjargalganbat1988@gmail.com
 • Албан тушаалын зорилт:

Хүүхдийн эрх, хамгааллын чиглэлээр гарсан хууль, дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих, зөвлөн туслах, тайлагнах

-Хүүхдийн эрхийн зөрчлийг шалган шийдвэрлэх

-Хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд хүүхэд, эцэг эх, асран хамгаалагч, иргэдийг сургалт мэдээлээр хангах, бүртгэл хөтлөх

 • Албан тушаалын ангилал: Дэс түшмэл
 • Албан тушаалын зэрэглэл: ТЗ-5
 • Овог нэр: Пагвааннайдан Дэлгэрсүрэн
 • Албан тушаал: Хүүхдийн хөгжил оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн
 • Холбоо барих утас:70272484, 88040079
 • Цахим хаяг: Delgersuren.3930@gmail.com
 • Албан тушаалын зорилт:

Хүүхдийн хөгжил оролцооны чиглэлээр баримтлаж буй бодлого, хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангах, дээд шатны байгууллагад Хүүхдийн хөгжил оролцооны чиглэлээр баримтлаж буй бодлого, хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангах, дээд шатны байгууллагад тайлагнах;

-Хүүхдийн элч, ордон, зуслан, оролцооны болон өөрөө удирдах байгууллагуудын үйл ажиллагааг удирдлага арга зүйгээр хангах, хамтран ажиллах; -Хууль тогтоомжоор хүлээсэн бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

 • Албан тушаалын ангилал: Дэс түшмэл
 • Албан тушаалын зэрэглэл: ТЗ-5
 • Овог нэр: Мөнхбаатарын Хорлоогарав
 • Албан тушаал: Гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  
 • Холбоо барих утас:70272484, 99380386
 • Цахим хаяг: horloo987@gmail.com
 • Албан тушаалын зорилт:

Гэр бүлийн тухай хууль, гэр бүлийн хүчирхийллэлтэй тэмцэх тухай хууль, хүүхэдийн эрхийн тухайхууль, хүүхэд хамгааллын тухай хуул, хүүхэд хамгааллын бодлого, зэрэг холбогдох тогтоол шийдвэр, үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, биелэлтийг хангах

Гэр бүл хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчдод хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх

гамшиг онугой байдлын үед, гэр бүлийг хамгаалах, нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх ажлыг хариуцан зохион байгуулах

Өрх гэр бүлийг хөгжүүлэх, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн үйл ажиллагааг гэр бүл, олон нийтэд хүргэх

Хууль тогтоомжоор хүлээсэн бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх  

 • Албан тушаалын ангилал: Дэс түшмэл
 • Албан тушаалын зэрэглэл: ТЗ-5
 • Овог нэр: Батчулуун Мягмарсүрэн
 • Албан тушаал: Хүүхдийн эрх, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн
 • Холбоо барих утас:70272484, 99209382
 • Цахим хаяг: b_mуgmarsvren92@yahoo.com
 • Албан тушаалын зорилт:

Хүүхдийн эрх, хамгааллын чиглэлээр баримталж буй бодлого, хууль тогтоомж, хөтөлбөр, стандартыг хэрэгжүүлж, олон нийтэд сурталчлан таниулах, судалгаа, шинжилгээ хийх, салбар дундын зохицуулалтыг хангах;

Хүүхэд хөгжил, хамгааллын чиглэлээр иргэний нийгмийн болон аж ахуй нэгж, байгууллагатай хамтран ажиллах, төсөл, хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх;

Хууль тогтоомжоор хүлээсэн бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

 • Албан тушаалын ангилал: Дэс түшмэл
 • Албан тушаалын зэрэглэл: ТЗ-5
 • Овог нэр: Батнасан Оюунсүрэн
 • Албан тушаал: Зорилтот бүлгийн залуучууд, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн
 • Холбоо барих утас:70272484, 99034743
 • Цахим хаяг: oyunsvrenoogii5@gmail.com
 • Албан тушаалын зорилт:

– Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах, тайлагнах

– Зорилтот бүлгийн залуучуудын хөгжил, оролцооны талаарх төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, дэмжих бүлгийн үйл ажиллагааг мэргэжил арга зүйгээр хангаж, холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах  

– Өсвөр үе, залуучуудад амьдрах ухааны чадвар эзэмшүүлэх сургалтыг ганцаарчилсан болон бүлгийн хэлбэрээр зохион байгуулах, тайлагнах

– Хууль тогтоомжоор хүлээсэн бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

 • Албан тушаалын ангилал: Дэс түшмэл
 • Албан тушаалын зэрэглэл: ТЗ-5
 • Овог нэр: Батмөнхийн Цэцэгбадам
 • Албан тушаал: Хянал-шинжилгээ үнэлгээ, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн
 • Холбоо барих утас:70272484, 86008201
 • Цахим хаяг: btseegii0919@gmail.com
 • Албан тушаалын зорилт:

Байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, зөвлөмж холбогдох байгууллагын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх, үр дүнг захиргааны зөвлөлийн хурлаар  хэлэлцүүлэн, тайланг дэд шатны байгууллагад хүргүүлэх

Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын болон захиргааны статистикийг бүрдүүлж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, баяжуулах, тайланг дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх

Хууль тогтоомоор хүлээсэн бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

 • Албан тушаалын ангилал: Мэргэжлийн албан хаагч
 • Албан тушаалын зэрэглэл: ТҮ-8
 • Овог нэр: Самдан Энхбулаг
 • Албан тушаал: Нягтлан бодогч
 • Холбоо барих утас:70272484, 88087426
 • Цахим хаяг: enkhbulag0623@gmail.com
 • Албан тушаалын зорилт:

Төсвийн хөрөнгөөр эд хөрөнгө, бараа, ажил үйлчилгээ, тоног төхөөрөмж, хангамжийн материал худалдан авах үйл ажиллагаа болон хадгалалт хамгаалалтад хяналт тавих, данснаас хасаж шилжүүлэх, устгах ажлыг холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу шийдвэрлүүлэх, зохион байгуулах, судалгаа хийх.

 Нягтлан бодох бүртгэлийг стандартын дагуу хэрэгжүүлэх, төсөвт хөрөнгийн зарцуулалт, эд хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтанд бүртгэлээр хяналт тавих.

Албан хаагчдын цалин хөлс, үр дүнгийн урамшууллыг тооцож олгох, нийгмийн даатгалын тооцоо хийх, санхүүгийн тайлан баланс, холбогдох мэдээ тайланг хугацаанд нь гаргаж холбогдох газарт хүргүүлэх.

 • Албан тушаалын ангилал: Мэргэжлийн албан хаагч
 • Албан тушаалын зэрэглэл: ТҮ-5
 • Овог нэр: Гантөмөрийн Азжаргал
 • Албан тушаал: Архив,бичиг хэргийн эрхлэгч
 • Холбоо барих утас:70272484, 95017501
 • Цахим хаяг: azjgl.azaa@gmail.com
 • Албан тушаалын зорилт:

Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг холбогдох дүрэм, журам, заавар, стандартын дагуу хөтлөн явуулах

Байгууллагын архивын үйл ажиллагааг холбогдох дүрэм, журам заавар, стандартын дагуу хөтлөн явуулах

Байгууллагад иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч хуулийн дагуу шийдвэрлүүлэх

 • Албан тушаалын ангилал: Мэргэжлийн албан хаагч
 • Албан тушаалын зэрэглэл: ТҮ-4
 • Овог нэр: Дашдэмбэрэл Баярмаа
 • Албан тушаал: Нярав
 • Холбоо барих утас:70272484, 89177117
 • Цахим хаяг: bayrmaaa1204@gmail.com
 • Албан тушаалын зорилт:

Байгууллагын өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, ажлын байрны тохижилт, цэвэрлэгээ үйлчилгээний чанарт хяналт тавих

Байгууллага, албан хаагчдын үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулахад шаардлагатай бараа, эд материал, үнэт цаасны захиалга, хангалт, олголтыг хийх

Нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны тооцоо бүртгэл хөтөлж, тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргахХХ

 • Албан тушаалын ангилал: Мэргэжлийн албан хаагч
 • Албан тушаалын зэрэглэл: ТҮ-6
 • Овог нэр: Наранбаатарын Төгөлдөр
 • Албан тушаал: Залуучуудын хөгжил, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа хариуцсан ажилтан
 • Холбоо барих утас:70272484, 80793848
 • Цахим хаяг: tuguldur9910@gmail.com
 • Албан тушаалын зорилт:

Сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ шаардлагатай иргэдэд шмнжлэх ухааны үндэслэлтэй зөвлөгөө мэдээллээр үйлчлэх.

Хувь хүн болон гэр бүлд чиглэсэн сэтгэл зүйн оношлогоо үйлчилгээг үзүүлэн зохих ёсны дүгнэлт гаргах.

Сэтгэл судлалын шинжлэх ухаан дээр суурилан гарсан баримт бичгийг үндэслэн сургалт зохион байгуулах.